Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN BAP421_Thực tập cơ sở (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
19 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
20 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
21 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
22 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
23 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
24 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
25 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
26 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
32 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
33 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
34 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
35 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A B
36 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
37 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A B
38 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
39 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
40 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
41 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
53 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
54 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
55 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
56 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
57 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
58 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
59 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
60 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
61 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
62 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
63 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
64 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
65 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
66 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
67 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
68 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
69 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
70 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
71 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
72 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A B
73 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
74 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
75 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
76 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
78 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
79 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
80 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
81 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
82 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
83 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
84 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
85 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
86 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
87 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
88 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
89 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
90 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
91 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
92 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
93 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
94 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
95 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
96 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
97 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
98 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
99 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
100 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
101 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
102 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
103 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
104 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
105 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
106 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
107 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
108 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
109 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
110 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
111 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
112 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
113 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
114 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
115 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
116 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
117 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
118 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
119 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
120 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
121 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
122 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
123 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
124 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
125 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
126 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
127 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
128 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B B
129 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
130 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
131 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
132 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
133 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
134 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
135 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
136 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
137 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
138 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
139 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
140 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
141 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
142 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
143 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
144 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
145 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
146 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
147 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
148 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
149 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
150 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
151 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
152 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
153 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
154 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
155 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
156 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
157 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
158 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
159 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
160 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
161 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
162 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
163 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
164 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B B
165 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
166 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B B
167 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
168 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
169 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
170 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
171 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
172 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
173 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
174 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
175 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
176 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
177 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
178 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
179 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
180 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
181 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
182 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
183 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
184 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
185 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
186 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
187 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
188 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
189 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
190 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
191 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
192 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
193 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
194 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
195 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
196 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
197 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
198 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
199 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
200 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
201 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
202 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
203 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
204 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E B
205 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
206 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
207 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
208 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
209 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
210 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
211 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
212 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
213 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
214 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
215 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
216 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
217 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
218 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
219 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
220 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
221 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
222 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
223 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
224 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
225 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
226 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
227 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
228 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
229 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
230 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
231 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
232 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
233 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E B
234 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
235 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
236 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
237 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
238 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
239 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
240 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
241 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
242 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
243 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
244 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
245 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
246 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
247 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
248 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
249 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
250 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
251 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
252 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
253 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B