Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN BAP421_Thực tập cơ sở (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
8 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A
9 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A A
10 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A A
11 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
12 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A A
13 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
14 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A A
15 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
16 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
17 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A A
18 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A A
19 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
20 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
21 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A A
22 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A A
23 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A A
24 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A A
25 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
26 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A A
27 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A A
28 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
29 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A A
30 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
31 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A A
32 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A A
33 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A A
34 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
35 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
36 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A A
37 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A A
38 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D A
39 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
40 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
41 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D A
42 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D A
43 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
44 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
45 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D A
46 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
47 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B A
48 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
49 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
50 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
51 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B A
52 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B A
53 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B A
54 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B A
55 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
56 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B A
57 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B A
58 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B A
59 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B A
60 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B A
61 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B A
62 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
63 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B A
64 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B A
65 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B A
66 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
67 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B A
68 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
69 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
70 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B A
71 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
72 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B A
73 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
74 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
75 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
76 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A A
77 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A A
78 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
79 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
80 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C A
81 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C A
82 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C A
83 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C A
84 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C A
85 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C A
86 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
87 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C A
88 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C A
89 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
90 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C A
91 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C A
92 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
93 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
94 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C A
95 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C A
96 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
97 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
98 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E A
99 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
100 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
101 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
102 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
103 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E A
104 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E A
105 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E A
106 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E A
107 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A A
108 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
109 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
110 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
111 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
112 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A A
113 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
114 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A A
115 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A A
116 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
117 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A A
118 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
119 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
120 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
121 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A A
122 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A A
123 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A A
124 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A
125 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
126 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
127 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A A
128 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A A