Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ASD331_Lập trình ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
2 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
3 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D