Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A F
9 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
43 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
44 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
45 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
46 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
49 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
50 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
51 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
52 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
54 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F
55 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
56 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
61 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
102 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
103 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
104 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
105 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
106 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
107 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
108 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
109 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
110 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
111 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
112 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
113 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
114 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
115 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
116 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
117 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học