Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
10 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
11 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F
12 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
13 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F