Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
4 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A D
5 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
6 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
7 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
9 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
10 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
11 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
12 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
13 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
14 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
15 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
16 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
17 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
18 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
19 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
20 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
21 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
22 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
23 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
24 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
25 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
26 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
27 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
28 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D