Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
56 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
57 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
63 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
64 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
65 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
68 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
69 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
70 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
71 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
72 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
73 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
74 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
75 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
76 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
103 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
104 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
105 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
106 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C