Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
19 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
20 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
21 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
92 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
93 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
94 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
95 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
96 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
97 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
98 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
99 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
100 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
104 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
105 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
106 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
107 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
119 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
120 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
121 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
123 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
126 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
127 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
128 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
129 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
130 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
131 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
145 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
146 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
147 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
148 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
149 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B