Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
5 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
7 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
8 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
9 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
10 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
11 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
12 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
13 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E A