Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN APA331_Ứng dụng thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
51 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
54 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
55 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
56 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
61 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
102 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
103 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
104 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
105 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
106 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
107 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
108 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
109 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
110 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
111 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
112 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
113 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
114 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
115 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
116 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
117 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
118 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
119 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
120 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
121 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
122 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
123 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
124 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
125 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
126 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
127 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
128 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
129 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
130 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
131 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
132 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
133 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
134 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
135 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
136 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
137 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
138 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F
139 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
140 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
141 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
142 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
143 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
144 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
145 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
146 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
147 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
148 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
149 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
150 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
151 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
152 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
153 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
154 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
155 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
156 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
157 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
158 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
159 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
160 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
161 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
162 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
163 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
164 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
165 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
166 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
167 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
168 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
169 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
170 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
171 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
172 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
173 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
174 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
175 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
176 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
177 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
178 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
179 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
180 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
181 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
182 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
183 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
184 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
185 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
186 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
187 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
188 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
189 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
190 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
191 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
192 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
193 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
194 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
195 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
196 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
197 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
198 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
199 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
200 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
201 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
202 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
203 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
204 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
205 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
206 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
207 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
208 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
209 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
210 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
211 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
212 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
213 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
214 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
215 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
216 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
217 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
218 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
219 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
220 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
221 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
222 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
223 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
224 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
225 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
226 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
227 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
228 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
229 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
230 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
231 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
232 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
233 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
234 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
235 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
236 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
237 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
238 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
239 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
240 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
241 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
242 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
243 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
244 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
245 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
246 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
247 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
248 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
249 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
250 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
251 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
252 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
253 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
254 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
255 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
256 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
257 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
258 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
259 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
260 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
261 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
262 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
263 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
264 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học