Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN APA331_Ứng dụng thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F