Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN APA331_Ứng dụng thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
14 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
15 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
16 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
17 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
18 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
19 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
20 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
21 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
22 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
23 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
24 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
25 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
26 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
27 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
28 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C