Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN APA331_Ứng dụng thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
12 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
13 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
14 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
15 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
16 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
17 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
18 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
19 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
20 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
21 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
22 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
23 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
24 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
25 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
26 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
27 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
28 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
29 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
30 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
31 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
32 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
33 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
34 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
35 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
36 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
37 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
38 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
39 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
40 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
41 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B