Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN APA331_Ứng dụng thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
2 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
3 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
4 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
5 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
6 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
7 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
8 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
9 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
10 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
11 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C A
12 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
13 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E A