Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN AOS331_Phân tích số liệu thống kê (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D