Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN AOS331_Phân tích số liệu thống kê (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B