Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN AOS331_Phân tích số liệu thống kê (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A