Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A F
10 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D F
11 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
12 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B F
13 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
14 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C F
15 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
16 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
17 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
18 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
19 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C F
20 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C F
21 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C F
22 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
23 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E F
24 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
25 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
26 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E F
27 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
28 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
29 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E F
30 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
31 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
32 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E F
33 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F
34 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A F
35 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
36 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A F
37 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A F
38 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A F
39 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A F
40 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A F
41 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F