Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
3 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A D
4 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A D
5 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
6 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
7 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
9 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
10 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
22 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
23 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
36 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
37 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
38 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
39 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
40 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
41 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B D
42 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
43 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B D
44 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B D
45 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
46 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
47 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
48 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
49 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
51 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C D
59 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
60 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
61 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
62 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
63 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
64 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E D
65 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
66 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
67 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
68 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
69 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
70 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E D
71 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
72 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E D
73 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
74 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
75 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
76 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A D
77 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
78 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
79 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
80 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
84 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
85 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A D