Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
17 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
18 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
19 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
21 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
22 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D C
23 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
35 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
36 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
37 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
38 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
39 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
40 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
41 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
42 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
44 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
45 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
46 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
47 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
49 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
50 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
51 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
52 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
53 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
54 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
55 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
56 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
57 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
58 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
59 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
60 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
61 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
62 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
63 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
64 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
65 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
66 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
67 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
68 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
69 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
70 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
71 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
72 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
73 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
74 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
75 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
76 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
77 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
78 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
79 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
80 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
81 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
82 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C