Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
6 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
7 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
8 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
9 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
10 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
11 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
12 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
13 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
14 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
15 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
16 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
17 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
18 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
19 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
20 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
21 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
22 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
23 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
24 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
25 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
26 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
27 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
28 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
29 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
30 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
31 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
32 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
33 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
34 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
35 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
36 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
37 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
38 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
39 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
40 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
41 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
42 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
43 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
44 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
45 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
46 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
47 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
48 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
49 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
50 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
51 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
52 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
53 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
54 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
55 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
56 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
57 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
58 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
59 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
60 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
61 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
62 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
63 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
64 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
65 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
66 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
67 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
68 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
69 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B