Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
5 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
7 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
8 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D A
9 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
10 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B A
11 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B A
12 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
13 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
14 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
15 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C A
16 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
17 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
18 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
19 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
20 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
21 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
22 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
23 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E A
24 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
25 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
26 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
27 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
28 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E A
29 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E A
30 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A
31 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
32 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
33 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A A
34 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
35 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
36 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A A