Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B F
7 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B F
8 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B F