Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
13 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B D
14 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
15 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
16 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D