Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
21 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
22 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
23 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
24 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
25 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
26 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
27 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
28 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
29 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
30 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
31 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
32 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
33 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
34 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
35 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
36 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
37 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
38 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
39 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
40 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
41 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
42 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
43 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
44 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
45 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
49 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
50 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
51 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C