Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
6 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
7 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
8 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B