Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ALT221_Lý thuyết thuật toán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D