Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ALT221_Lý thuyết thuật toán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
20 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
21 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C