Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ALT221_Lý thuyết thuật toán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B