Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ALT221_Lý thuyết thuật toán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A A