Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN AJP331_Lập trình java nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B F
8 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B F
9 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B F
10 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F
11 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B F