Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN AJP331_Lập trình java nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
12 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
13 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
14 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B D
15 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
16 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
17 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
18 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
19 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
20 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
21 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B D
22 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
23 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B D
24 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
25 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B D