Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN AJP331_Lập trình java nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
13 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
14 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
15 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
16 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
17 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
18 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
19 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
20 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
21 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
22 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
23 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
24 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
25 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
26 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C