Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN AJP331_Lập trình java nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
7 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
8 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
9 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B