Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN AJP331_Lập trình java nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A A
2 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A A
3 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
4 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B A
5 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A