Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
4 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
5 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
6 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
7 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
8 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
9 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F