Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
7 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
9 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
10 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
11 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
12 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
13 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D