Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
51 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
52 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
53 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
103 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
104 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
105 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
106 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
114 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
115 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
116 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
117 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
118 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
119 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
120 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
121 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
122 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
123 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
124 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
125 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
126 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
127 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
128 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
129 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C