Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
19 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
20 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
21 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
22 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
32 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
33 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
34 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
35 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
36 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
53 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
54 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
55 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
56 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
57 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
58 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
59 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
60 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A B
61 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
62 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
63 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
64 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
65 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
78 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
79 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
80 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
81 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
82 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
83 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
84 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
85 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
86 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
87 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
88 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
89 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
90 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
91 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
92 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
93 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
94 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
95 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
96 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
97 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
98 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
99 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
100 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
101 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
102 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
103 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
104 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
105 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
106 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
107 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
108 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
109 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
110 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
111 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
112 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
113 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
114 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
115 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
116 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
117 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
119 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
120 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
121 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
122 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
123 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
124 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
125 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
126 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
127 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
128 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
129 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
130 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
131 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
132 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
133 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
134 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
135 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
136 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
137 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
138 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
139 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
140 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
141 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
142 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
143 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
144 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
145 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
146 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
147 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
148 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
149 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
150 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
151 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
152 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
153 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
154 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
155 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
156 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
157 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
158 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
159 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
160 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
161 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
162 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
163 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
164 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
165 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
166 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
167 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
168 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
169 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
170 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
171 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
172 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
173 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
174 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
175 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
176 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
177 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
178 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
179 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
180 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
181 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
182 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
183 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
184 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
185 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
186 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
187 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
188 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
189 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
190 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
191 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
192 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
193 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
194 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
195 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
196 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
197 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
198 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
199 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
200 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
201 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
202 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
203 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
204 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
205 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
206 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
207 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
208 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
209 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
210 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
211 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
212 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
213 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
214 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
215 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
216 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
217 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
218 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
219 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
220 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
221 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
222 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
223 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
224 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
225 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
226 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
227 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
228 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
229 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
230 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
231 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
232 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
233 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
234 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
235 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
236 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
237 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
238 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
239 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
240 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
241 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
242 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
243 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
244 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
245 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
246 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
247 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
248 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B