Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
16 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A A
17 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
18 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
19 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
20 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D A
22 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D A
23 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D A
24 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
25 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B A
26 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
27 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
28 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B A
29 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
30 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
31 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
32 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B A
33 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
34 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
35 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
36 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
37 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A A
38 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A A
39 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
40 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A A
41 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
42 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A A
43 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A A
44 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A A
45 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
46 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A A
47 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
48 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
49 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C A
50 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
51 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
52 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
53 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
54 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
55 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
56 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A