Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN ADM331_Phát triển ứng dụng trong điện toán di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A F
2 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A F
3 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A F
4 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
5 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A F
6 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A F
7 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A F
8 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A F
9 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A F
10 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A F
11 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A F
12 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A F
13 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A F
14 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A F
15 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A F
16 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A F
17 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A F
18 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A F
19 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A F
20 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F
21 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F