Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ADM331_Phát triển ứng dụng trong điện toán di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
2 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
3 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
4 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
5 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
6 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
7 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
8 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
9 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
10 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A D
11 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
12 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
13 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
14 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
15 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
16 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
17 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
18 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D