Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ADM331_Phát triển ứng dụng trong điện toán di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
2 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
3 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
4 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
5 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
6 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
7 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
8 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
9 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
10 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C