Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ADM331_Phát triển ứng dụng trong điện toán di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
2 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
3 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
4 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
5 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
6 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
7 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B