Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: KTPM_K12B

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh
2 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh
3 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban
4 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo
5 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc
6 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương
7 DTC135D4801030092 Trần Đạt
8 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô
9 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng
10 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh
11 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
12 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng
13 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi
14 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân
15 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền
16 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh
17 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh
18 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh
19 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh
20 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi
21 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực
22 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh
23 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh
24 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam
25 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc
26 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc
27 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương
28 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang
29 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng
30 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn
31 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo
32 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy
33 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương
34 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến
35 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình
36 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú
37 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn
38 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng
39 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng
40 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên
41 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên
42 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh
43 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương
44 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến