Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: KTPM_K12A

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh
2 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc
3 DTC135D4801030005 Giàng A Dính
4 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn
5 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng
6 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo
7 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức
8 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà
9 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải
10 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh
11 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch
12 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng
13 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng
14 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương
15 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly
16 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh
17 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam
18 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam
19 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân
20 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi
21 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong
22 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang
24 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao
25 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn
26 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn
27 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử
28 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài
29 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo
30 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng
31 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế
32 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu
33 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến
34 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân
35 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn
36 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường
37 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường
38 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt
39 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt
40 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh
41 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân