Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: CNTT_K12E

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh
2 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh
3 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh
4 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến
5 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến
6 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung
7 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công
8 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công
9 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường
10 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường
11 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư
12 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương
13 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt
14 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt
15 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn
16 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông
17 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang
18 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang
19 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải
20 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng
21 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền
22 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa
23 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt
24 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng
25 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng
26 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy
27 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy
28 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên
29 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan
30 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh
31 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long
32 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai
33 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh
34 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh
35 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam
36 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh
37 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi
38 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc
39 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc
40 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên
41 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
42 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn
43 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn
44 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn
45 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành
46 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu
47 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường
48 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn
49 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang
50 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng
51 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú
52 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng
53 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên