Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: CNTT_K12D

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh
2 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh
3 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình
4 DTC135D4802010114 Thào Chư
5 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương
6 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương
7 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu
8 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng
9 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại
10 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào
11 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt
12 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt
13 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm
14 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang
15 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải
16 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán
17 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh
18 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền
19 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà
20 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng
21 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ
22 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng
23 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên
24 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ
25 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân
26 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng
27 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai
28 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh
29 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh
30 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận
31 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong
32 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc
33 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương
34 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân
35 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh
36 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái
37 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh
38 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành
39 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi
40 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh
41 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy
42 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín
43 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang
44 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung
45 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú
46 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn
47 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn
48 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên