Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: CNTT_K12C

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh
2 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình
3 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình
4 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình
5 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công
6 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương
7 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường
8 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương
9 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông
10 DTC135D4802010310 Sùng A Đông
11 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang
12 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà
13 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải
14 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành
15 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo
16 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu
17 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng
18 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ
19 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy
20 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy
21 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng
22 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên
23 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên
24 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan
25 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long
26 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long
27 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn
28 DTC1354802010500 Nông Đình Minh
29 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc
30 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như
31 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong
32 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc
33 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh
34 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn
35 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm
36 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng
37 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật
38 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu
39 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy
40 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường
41 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến
42 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh
43 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản
44 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung
45 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường
46 DTC135D4802010311 Giàng A Tú
47 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn
48 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn
49 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết
50 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân
51 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh
52 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý