Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: CNTT_K12B

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh
2 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh
3 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách
4 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên
5 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương
6 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện
7 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung
8 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy
9 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương
10 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào
11 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào
12 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt
13 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông
14 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo
15 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng
16 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền
17 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa
18 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học
19 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ
20 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế
21 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng
22 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng
23 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền
24 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng
25 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh
26 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều
27 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan
28 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long
29 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý
30 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai
31 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh
32 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh
33 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc
34 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện
35 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật
36 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc
37 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương
38 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân
39 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành
40 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng
41 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng
42 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ
43 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ
44 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến
45 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang
46 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường
47 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn
48 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng
49 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng
50 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến
51 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện
52 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt
53 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ